fbpx

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe  im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Policealnej - Medyczne Studium Zawodowe  im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-13.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych   Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej zapewnia dostępność cyfrową elementów stron internetowych lub aplikacji mobilnych określonych w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy przez ich umieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kondraszuk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 833436154. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Okopowej. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość transportu za pomocą schodołazu na parter. Wszystkie pomieszczenia na parterze (w tym pomieszczenie sekretariatu) dostępne są dla osób poruszających się na wózkach. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
  • W budynku nie ma udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących, głuchych czy słabo słyszących.
  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W szkole można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego na miejscu. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić z 3-dniowym wyprzedzeniem w sekretariacie szkoły.
© 2023 Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR Vexed by GB

Search