fbpx
Previous Next

Technik farmaceutyczny - NOWOŚĆ!

Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej.

Ikona dla osób niedowidzących

Nauka trwa 2,5 roku ( 5 semestrów).

Kwalifikacja: MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w pomieszczeniach z wyposażeniem odpowiadającym technikom stosowanym w zawodzie, aby zapewnić uzyskanie wszystkich efektów kształcenia wymienionych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie oraz umożliwić przygotowanie absolwenta do realizowania zadań zawodowych.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, aptekach wyposażonych w stanowisko do sporządzania leków recepturowych, aptekach szpitalnych, hurtowniach i przedsiębiorstwach przemysłu farmaceutycznego.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Osobę wykonującą ten zawód powinna charakteryzować dokładność, zdolność logicznego myślenia i koncentracji, podzielność uwagi, spostrzegawczość, a także dobra pamięć. Podczas wykonywania pracy recepturowej ważna jest zręczność, koordynacja wzrokowo-ruchowa, ostrość wzroku, zdolność do porównywania lub odróżniania kolorów, rozpoznawania pojedynczych barw lub ich kombinacji, a także umiejętność wykonywania czynności i zadań wymagających ścisłego przestrzegania ustalonych reguł, procedur i zasad, posługiwania się precyzyjnymi narzędziami i urządzeniami pomiarowymi.

Technik farmaceutyczny zatrudniony w aptece ma ciągły kontakt z ludźmi, zatem ważne jest płynne wysławianie się, jasne i poprawne formułowanie i wypowiadanie myśli, umiejętność empatycznego porozumiewania się z osobami, które oczekują rady, informacji bądź pomocy.

Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są:

dobra organizacja pracy, umiejętność działania pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, odpowiedzialność, zaradność, dokładność, precyzja, wysoka kultura osobista, komunikatywność.

Ikona dla osób niedowidzących

 

Absolwenci szkoły w zawodzie technik farmaceutyczny są przygotowani do wykonywania zadań zawodowych takich jak:

  • prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach
    obrotu pozaaptecznego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie i w zakresie określonym w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych i preparatów leczniczych na podstawie i w zakresie określonym w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • współuczestniczenie w analizie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach na podstawie i w zakresie określonym w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zaopatrywanie w wyroby medyczne, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produkty kosmetyczne na podstawie i w zakresie określonym w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

Możliwość zatrudnienia: laboratoria medyczne, firmy nadzorujące wytwarzanie leków, apteki, w których przygotowywane są leki, koncerny farmaceutyczne, stacje sanitarno – epidemiologiczne.

Stanowiska pracy: aptekarz, przedstawiciel handlowy, doradca medyczny, kontroler jakości produktów medycznych, laborant, pracownik sklepu medycznego, pracownik sklepu zielarskiego czy hurtowni farmaceutycznej.

Czas pracy:

Technik farmaceutyczny pracuje zazwyczaj 8 godzin dziennie. Praca odbywa się w systemie zmianowym.

Praca zmianowa może odbywać się zarówno w dzień, jaki i w nocy, a także w dni wolne od pracy.

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

Ikona dla osób niedowidzących

Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością, o ile pozwalają jej na to warunki zdrowotne. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

Praca technika farmaceutycznego wiąże się z dużą odpowiedzialnością zawodową i społeczno-moralną, przede wszystkim jest związana z bezpieczeństwem oraz zdrowiem.

© 2023 Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR Vexed by GB

Search