fbpx

Terapeuta zajęciowy

Nauka w systemie dziennym i wieczorowym

Ikona dla osób niedowidzących

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Kwalifikacja MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Kształcenie praktyczne odbywa się w podmiotach leczniczych i jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkoły.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

W wykonywaniu zawodu terapeuty zajęciowego bardzo przydatne są uzdolnienia informatyczne, techniczne, artystyczne, krawieckie oraz kulinarne. Niezbędne są uzdolnienia manualne i łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz przekazywaniu wiedzy. Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: umiejętność nawiązywania relacji, duża wrażliwość, empatia, życzliwość, cierpliwość, wyrozumiałość, opanowanie, odpowiedzialność, spostrzegawczość, refleks, koncentracja i podzielność uwagi, bogata wyobraźnia, kreatywność, zdolności organizacyjne, otwartość na ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji, umiejętność organizowania czasu wolnego innym.

Absolwenci szkoły w zawodzie terapeuta zajęciowy są przygotowani do wykonywania zadań zawodowych takich jak:

 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;
 • rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio – psycho - społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;
 • planowanie indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
 • organizowanie działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie przebiegu procesu terapeutycznego.

Możliwości zatrudnienia:

 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • zakładach pomocy społecznej,
 • domach pomocy społecznej,
 • ośrodkach reorientacji zawodowej,
 • oddziałach szpitalnych (między innymi: geriatrycznym, psychiatrycznym, neurologicznym, dziecięcym),
 • sanatoriach, hospicjach, szkołach specjalnych.

Czas pracy:
Praca terapeuty zajęciowego wykonywana jest zazwyczaj w stałych godzinach, w dni robocze, 6 - 8 godzin dziennie.

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

Ikona dla osób niedowidzących

Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością, o ile pozwalają jej na to warunki zdrowotne. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

Terapia zajęciowa jest prowadzona w szpitalach, oddziałach rehabilitacyjnych, placówkach pomocy społecznej oraz innych. Terapeuta zajęciowy należy do grupy obecnie poszukiwanych pracowników. Rynek pracy poszukuje profesjonalnych terapeutów zajęciowych, których zaangażowanie i profesjonalne oddziaływania z zakresu terapii zajęciowej przyczynią się do poprawy stanu zdrowia pacjentów.

© 2023 Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR Vexed by GB

Search